ارزيابي و شبيه سازي كمبود ولتاژتوسط نرم افزار Digsilentدر منطقه صنعتي ساوه و مقايسه با نتايج اندازه گيري

خطاهاي مختلف بكمبود ولتاژ 1از مهمترين مسائل و مشكلات شركتهاي برق در مواجهه با صنايع ميباشد و تقريباً 80درصد از مشكلات كيفيت برق موجود در سيستم را شامل ميشود. ميتوان گفت اصلي ترين علت رخداد آن، خطاها )اتصال كوتاه( بوده كه خطاهاي نامتقارن مانند اتصال كوتاه تكفاز به زمين 2سهم عمده اي را نسبت به خطاهاي متقارن كه به ندرت در سيستم هاي قدرت اتفاق مي افتد به خود اختصاص ميدهد. در اين مقاله اندازه گيريهاي كمبود ولتاژ كه در منطقه صنعتي ساوه انجام شده است ارائه و دلايل وقوع آن نيز بررسي شده اند و سپس شبيه سازي شبكه قدرت منطقه فوق توسط نرم افزار Digsilentانجام و كمبودهاي ولتاژ ايجاد شده به سبب خطاهاي مختلف برررسي و مورد تحليل قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *