ارزيابي و تشخيص وضعيت برقگير اكسيدروي در حضور پديدههاي كيفيت توان با استفاده از ماشين بردار پشتيبان چند لايه

پی بردن به وضعيت عملكرد تجهيزات شبكه قدرت در هر زمان، از اهميت فراواني در تداوم حفاظت و پايداري شبكه برخوردار است. با اين وجود، تغييرات ولتاژ اعمالي بر اثر عواملي همچون اضافه ولتاژها، افزايش و يا كاهش موقتي ولتاژ و هارمونيكهاي ولتاژ، مانيتورينگ دقيق ادوات قدرت را با مشكل روبهرو ميسازد. در اين مقاله، وضعيت كاري برقگير با هدف تشخيص اضافه ولتاژ، نوسانات ولتاژ، پيرشدگي برقگير و وجود هارمونيك سوم در ولتاژ اعمالي برقگير مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به نتايج بدست آمده، با بكارگيري شاخصهايي همچون ماكزيمم دامنه مولفه اول جريان نشتي مقاومتي ماكزيمم دامنه مولفه سوم جريان نشتي مقاومتي IRmr3Rو شاخص جديد ماكزيمم دامنه مولفه اول جريان نشتي خازنياز جريان نشتي كل Rبرقگير هر يك از حالات كاري مذكور قابل تفكيك خواهد بود. به منظور نشان دادن قابليت اين ويژگيها، دادههاي بدست آمده به ماشين بردار پشتيبان چندلايه اعمال ميگردد. نتايج بدست آمده از ماشين بردار پشتيبان چندلايه حاكي از آن است كه;ويژگيهاي مورد استفاده با دقت بالايي ميتواند وضعيتهاي مختلف كاري برقگيرها را تشخيص دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *