ارزيابي و تحليل امنيت ديناميكي خطوط Tie Line در شبكه هاي قدرت چند منطقه اي با استفاده از شبكه هاي عصبي

در اين مقاله با استفاده از شبكه هاي عصبي روشي براي بررسي امنيت ديناميكي خطوط Tie Line در سيستمهاي قدرت چند منطقه اي ارائه خواهد شد. براي اين منظور اضافه بار خطوط Tie Line را به عنوان شاخص بحراني امنيت انتخاب كرده و چهار سطح امنيت را براي تمامي حالات كاري شبكه تعريف مي كنيم.سپس براي هر يك از مناطق سيستم قدرت منحني مصرف- زمان خاصي را تعريف مي كنيم. با فرض تغيير كل بارها ي موجود طبق اين منحني هاي مصرف-زمان به طبقه بندي سطوح امنيت مورد نظر در دو حالت كاري شبكه قدرت مي پردازيم. در حالت اول فرض م يكنيم كه تغييرات ساختاري در شبكه قدرت روي نمي دهد. در حالت دوم برخي از خطوط را بصورت ناگهاني از مدار خارج مي كنيم.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *