ارزيابي و تحليل اقتصادي طرح به كارگيري توليدات پراكنده در مقايسه با طرح گسترش شبكه جهت برق رساني به مصرف كنندگان دور از شبكه سراسري

در بسياري از كشور هاي در حال توسعه، محل هاي مسكوني و تجاري فراو اني وجود دارند كه در مكاني دورتر از شبكه بهم
پيوسته قرار داشته و به انرژي الكتريكي دسترسي ندارند . در اين مواقع بايد تجزيه و تحليل فني و اقتصادي صورت بگيرد
تا تصميم مقتضي جهت برق رساني به اين مناطق اتخاذ گردد . توليدات پراكنده در سال هاي اخير به سرعت توسعه يا فته اند
و همواره از لحاظ تكنولوژي و تكنيك در حال پيشرفت مي باشند. توليد پراكنده فرصتي براي افزايش كيفيت زندگي محل هاي دور از شبكه سراسري در اختيار مي گذارد . در اين مقاله روش ارزيابي و تحليل اقتصادي طرح به كارگيري توليدات پراكنده جهت برق رساني به مصرف كنندگان دور از شبكه سراسري در مقايسه با طرح گسترش شبكه ارائه خواهد شد. در اين مقاله سعي شده است مدلسازي هزينه ها بطور واقع گرايانه صورت پذيرد . در ادامه مشخصات يك مصرف كننده دور از شبكه به همراه مشخصات طرح هاي ممكن، ارائه شده و روش ارزيابي و مقايسه اقتصادي طرح هاي برق رساني به آن اعمال خواهد شد . همچنين حساسيت تجزيه و تحليل اقتصادي نسبت به تغيير پارامتر هاي اقتصادي بررسي گرديده و نتايج تفسير شده اند.

 

حبيب رجبي مشهدي محمد فرشاد جواد ساده سيد مجتبي روحاني
استاد يار كارشناس ارشد برق استاد يار استاد يار
گروه برق و كامپيوتر، دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد
دفتر تحقيقات و استانداردهاي شركت برق منطق هاي خراسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *