ارزيابي وضعيت عايقي بر مبناي تخمين اندازه و مكان حفره با در نظر گرفتن فرآيند پيري در عايق كابلهاي فشار قوي به كمك درخت تصميم

قرار گرفته در اين مقاله براي اولين بار، ارزيابي شرايط عايقي كابل با توجه به ابعاد و موقعيت حفره بر اساس مدل جامع سه خازني و با استفاده از روش درخت تصميم و به همراه لحاظ كردن شرايط پيري كابل ارائه شده است. براي حفره هاي با اندازه و مكانهاي مختلف، شبيه سازي با استفاده از مدل جامع سه خازني انجام شد و از خروجي هاي آن به عنوان پارامترهاي ورودي درخت تصميم استفاده شد. نتايج نشان دهنده قابليت تشخيص بالا و دقت درخت تصميم در ارزيابي وضعيت عايقي كابل ميباشد. همچنين تأثير تركيب و تعداد نمونه هاي مجموعه آمورش بر دقت درخت تصميم بررسي و مورد بحث قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *