ارزيابي هزينه هاي طرح جمع آوري داده هاي كنتورها براي بازار برق ايران

برق منطقهاي با توجـه بـه اسـتقلال شـركتهـاي توزيـع و انجـام مبـادلات اقتصادي اين شـركتهـا، محاسـبه دقيـق انـرژي تحـويلي بـه شركتهاي توزيع، مصرفكنندگان بزرگ و … از اهميت زيـادي برخوردار ميباشد. جهت اندازهگيـري پارامترهـاي مـورد نيـاز بازار برق، كنتورهاي EDMIدر پستهاي فـوق توزيـع نـصب شده است. اطلاعات كنتورها بايد به صـورت خودكـار در كـل كشور جمعآوري گردد لذا انتخاب سيستمي با قابليت اطمينـان بالا و هزينه كمتر از اولويتهاي هر شركت در انتقال اطلاعات به شركت مديريت شبكه ميباشد. اين تحقيق نتيجه كارشناسي گروهي در اين ضمينه است كه اين ارزيـابي بـر روي شـركت برق منطقهاي خراسان مورد بررسي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *