ارزيابي هزينه خارجي توليد برق با استفاده از GISو ارائه يك مدل مطالعه موردي نيروگاه حرارتي تبريز

در ميان گزينههاي توليد برق در ايران، نيروگاههاي حرارتي از اولويت بالاتري برخوردار بوده و يكي از مهمترين منابع آلودهكننده هوا بشمار ميآيند. به طوريكه در سال 1390به ترتيب 165184877و 709408تن دياكسيدكربن و دي اكسيدگوگرد در كشور از اين بخشانتشار يافته و بخش نيروگاهي از نظر انتشار اين دو آلاينده دررتبه اول قرار دارد. آلايندههاي يادشده داراي اثرات مستقيم و غيرمستقيم بر روي سلامت انسانها، گياهان، جانوران، اشيا و ابنيه هستند و هزينههاي ناخواستهاي را تحت عنوان هزينههاي خارجي متحمل جامعه مينمايند. در اين تحقيق هدف ارزيابي هزينههاي خارجي توليد برق در نيروگاه حرارتي تبريز به دليل انتشار  SOR2Rبر سلامت افراد مناطق پيراموني نيروگاه ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *