ارزيابي نقش تلفات در برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط هاي با عدم قطعيت به كمك الگوريتم ژنتيك بهبود يافته

امروزه با رشد فزاينده مصرف انرژي الكتريكي، نيـاز بيشتري به مديريت صـحيح و برنامـهريـزي بهينـه توسـعه سيستم قدرت به ويژه شبكه انتقال به عنوان يكي از اركـان اساسي آن احساس ميشـود. لـذا اهميـت بررسـي نقـش پارامترها و عوامل مؤثر بر آن بيش از پـيش نمايـان گشـته
است. يكي از اين عوامل تلفات شـبكه انتقـال اسـت كـه كاهش آن همواره از اولويتهـاي مالكـان شـبكه بـوده و ديگري عدم قطعيت است كه همزمان با وقوع بحران نفـت در اوايل دهه 1970و از زمان ارائه اساس برنامهريزي نوين شبكه انتقال توسط گارور، مورد توجه برنامـهريـزان قـرار گرفته است. هر چند دو عامل ياد شده بـه طـور مجـزا در پژوهشهاي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته اما كمتـر بـه نقش اين دو در تعامل با يكديگر پرداخته شده اسـت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *