ارزيابي مقايسه اي (Benchmarking) شركت هاي توزيع برق ايران

با توسعه ابعاد و تعداد شركتهاي توزيع، نياز به ابزاري پيشرفته همچون ارزيابي مقايسه اي (Benchmarking) ، براي مقايسه اين شركتها و همچنين قيمت گذاري آيين نامه هاي تشويقي احساس مي گردد . در اين مقاله ابتدا كاربردهاي ارزيابي مقايسه اي مورد بررسي قرار مي گيرد . سپس روش DEA به عنوان يكي از روشهاي كارآمد در ارزيابي مقايسه اي به منظور
تعيين ميزان كارآمدي يا ناكارآمدي شركتهاي توزيع ارايه مي گردد. در ادامه متغييرهاي ورودي و خروجي در ارزيابي و مدلهاي مختلف آن بحث شده است . در انتها اين روش به شبكه توزيع ايران اعمال گرديده است و شركتهاي توزيع ايران از لحاظ كارايي رتبه بندي گرديده است . همچنين سير تحولات شركتهاي توزيع بررسي شده و براي رسيدن به كارايي بهتر پيشنهاداتي ارايه گرديده است.

 

حبيب رجبي مشهدي
استاديار گروه برق

عباس صابري نوقابي
دانشجوي دكتري

جواد ساده
استاديار گروه برق

دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *