ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه هاي بادي منجيل و نيشابور

قابليت اطمينانين مقاله موضوع مهم قابليت اطمينان در نيروگاه هاي بـادي را ارائه مي كند كه در آن جنبه هاي مهـم قابليـت اطمينـان در دو منطقه بادي مهم ايران يعني منجيـل و نيـشابور را بررسـي مـي كند. با توجه به افـزايش روز افـزون اسـتفاده از نيروگـاه هـاي بادي در جهان و حساس بودن اين نيروگاه ها در مقابل عوامـل مختلف بررسي قابليت اطمينان آنها امري ضروري به نظـر مـي رسد. ما در اين مقاله جنبه هـا و شـاخص هـاي مهـم قابليـت اطمينان نيروگاه هاي بادي منجيل و نيشابور را بررسي كـرده و در پايان با توجه به ويژگي هاي اين دو منطقه بادي مدل هـاي مناسب تر و كارآمدتر توربين هاي بادي به خصوص از لحـاظ قابليت اطمينان را براي اين دو منطقه بادي پيشنهاد كرده ايم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *