ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي فتوولتاييك مقياس بزرگ با استفاده از مدل ماركوف

در اين مقاله يك روش تحليلي بر مبناي فضاي حالت ماركوف براي محاسبه قابليت اطمينان سيستمهاي فتوولتائيك ارائه شده است. رفتار سيستم از ديدگاه قابليت اطمينان با استفاده از روش تحليلي ماركوف و آناليزهاي احتمال به كار رفته مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين فرض بر اين بوده كه در سيستم تعميرات وجود نداشته و در نتيجه يك از كار افتادگي منجر به از كار افتادن كل سيستم مي گردد. در اين راستا براي استخراج معادله قابليت اطمينان از طريق نمودار فضاي حالت، مدل قابليت اطمينان سيستم ترسيم شده است. نتايج محاسبه قابليت اطمينان سيستم در بازه هاي زماني 1سال و 20سال با ميانگين 8,5ساعت كار در روز محاسبه و ارائه شده است. در نهايت با بررسي درصد تاثير اجزا در قابليت اطمينان سيستم فتوولتاييك، تاثير گذار ترين اجزا مشخص شده است. اين نكته مي تواند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *