ارزيابي فني و اقتصادي نقش سطح ولتاژ و تلفات در برنامهريزي توسعه شبكه انتقال با استفاده از الگوريتم ژنتيك

برنامهريزي توسـعه شـبكه انتقـال يكـي از بخـشهـاي اساسـي برنامه ريزي توسعه سيستمهاي قدرت است كه مهمترين هدف آن مشخص كردن تعداد، زمان و مكان احداث خطوط انتقـال جديـد براي افزودن به شبكه انتقال ميباشد. دراين مقاله، بـا عنايـت بـه امكان وجود سطح ولتاژهاي مختلف در شبكه انتقـال )خطـوط و
پستها( و با توجه به ارتباط نزديك سطح ولتاژ خطوط با تلفات سالانه شبكه، برنامهريزي استاتيكي توسعه شبكه انتقال با در نظـر گرفتن پارامترهاي فوق )سطح ولتاژ خطوط و تلفـات شـبكه(، بـا استفاده از الگوريتم ژنتيك، انجام و نهايتاً ايده پيشنهادي بر روي شبكه 6شـينه گـارور و همچنـين شـبكه انتقـال بـرق منطقـهاي آذربايجان واقع در شمال غرب ايران( كه از دو سطح ولتـاژ و 400و230 كيلوولت برخوردار است، اجرا شده است. نتـايج حاصـله گوياي آن است كه با لحاظ نمودن تلفات در شبكهاي بـا سـطوح ولتاژ انتقال مختلف هزينههاي بهرهبرداري به ميزان قابل تـوجهي كاهش مييابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *