ارزيابي فني و اقتصادي جايگزيني لامپهاي LEDبه جاي ساير منابع روشنايي

در سالهاي اخير استفاده بهينه از انـرژي و مـديريت مصـرف برق، توجه بسياري از مسئولين برق را به خود اختصاص داده است. در كنار مزاياي بيشماري كـه بـا ايجـاد سـير تحـول در وسايل روشنايي، از لامپهاي رشتهاي گرفتـه تـا لامـپهـاي فلورسنت و . . .، پديدار گشته است، معايبي نظير توليد اشـعه ماوراء بنفش مضر، بزرگبودن حباب، عدم امكان كمسوكردن، سميبـودن جيـوه موجـود در تيـوب و . . . باعـث پيشـرفت تكنولوژي و روي كار آمدن نوع جديدي از وسـايل روشـنايي موسوم به لامپهاي LEDگرديده است. بررسيهـاي فنـي و اقتصادي انجام شده در زمينه محصـولات LEDفعلـي بيـانگر اين واقعيت است كه لامپهاي LEDبه دليل دارا بـودن بهـره نوري پايين و قيمت بالا، هيچگونه مزيتي نسبت به لامپهـاي كممصرف و لامپهاي HIDمورد استفاده در روشنايي معـابر ندارند اما در مقايسه با لامپهاي هالوژن ميتواننـد جـايگزين خوبي براي اين منـابع باشـند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *