ارزيابي فني- اقتصادي روشهاي مختلف و اجراي طرح نهايي كاهش نويز صوتي ترانسفورماتورهاي 63/20كيلوولت پست چله خانه رشت

در اجراي يك روش مناسب كاهش نويز صوتي در يك پست فشار قوي، آنچه از اهميت اساسي برخوردار است انتخاب صحيح و بهينه روش اجرايي با توجه به مقتضيات فني، اقتصادي و نيروي انساني در شرايط موجود سيستم ميباشد. يك روش مناسب بايستي ضمن برآورده نمودن نيازمنديهاي زيست محيطي، اقتصاديترين هزينه و كمترين تغييرات در سيستم موجود را منجر گردد و در عملكرد مناسب ترانسفورماتورها كمترين محدوديت و اشكال را وارد نمايد. در اين مقاله در ارتباط با ارزيابي اقتصادي- فني و ملاحظات اجرايي روشهاي مختلف كاهش نويز صوتي در پست چلهخانه رشت به بحث و بررسي پرداخته و نتايج صداسنجي بدست آمده از اجراي طرح نهايي كاهش نويز صوتي در اين پست فشار قوی بیان میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *