ارزيابي فني- اقتصادي روشهاي مختلف و اجراي طرح نهايي كاهش نويز صوتي ترانسفورماتورهاي 63/20كيلوولت پست چله خانه رشت

در اجراي يك روش مناسب كاهش نويز صوتي در يك پست فشار قوي، آنچه از اهميت اساسي برخوردار است انتخاب صحيح و بهينه روش اجرايي با توجه به مقتضيات فني، اقتصادي و نيروي انساني در شرايط موجود سيستم ميباشد. يك روش مناسب بايستي ضمن برآورده نمودن نيازمنديهاي زيست محيطي، اقتصاديترين هزينه و كمترين تغييرات در سيستم موجود را منجر گردد و در عملكرد مناسب ترانسفورماتورها كمترين محدوديت و اشكال را وارد نمايد. در اين مقاله در ارتباط با ارزيابي اقتصادي- فني و ملاحظات اجرايي روشهاي مختلف كاهش نويز صوتي در پست چلهخانه رشت به بحث و بررسي پرداخته و نتايج صداسنجي بدست آمده از اجراي طرح نهايي كاهش نويز صوتي در اين پست فشار قوی بیان میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.