ارزيابي فرايند سرمايه گذاري توليد در فضاي غيرقطعيِ بازار با لحاظ نمودن تجارت آلايندگي و ريسك

در اين مقاله با درنظرگرفتن عدم قطعيت هاي متعدد موجود در فضاي تصميم گيري، يك مدل خطي آميخته با عدد صحيح براي تصميم گيري در سرمايه گذاري توليد ارائه شده است كه ارزش پروژه و همچنين زمان مناسب براي احداث يك واحد نيروگاهي را تعيين مي كند. روش مورداستفاده جهت انجام مسئله بهينه سازي، روش برنامه ريزي تصادفي است. اين روشِ مبتني بر تعريف سناريو، تصميم بهينه اي جهت تعيين سال احداث پروژه ارائه مي دهد. در حل اين مسئله علاوه بر بيشينه سازي سود، كمينه نمودن ريسك نيز از معيارهاي بهينگي است. نهايتاً با اعمال مدل سازي ها بر يك مورد نمونه و انجام روند شبيه سازي، به تبيين مسئله پرداخته شده و موارد تاثيرگذاري همچون تجارت آلايندگي موردبررسي  قرار مي گيرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *