ارزيابي فرآيند ECPAبا ارائه سناريوهاي مختلف در يك سايت مسكوني به منظور كاهش مصرف انرژي و تأث ير آن در بلندمدت

با توجه به اين موضوع كه ب يش ترين مصرف انرژيِ كشور در بخش خانگي-تجاري و عمومي اتفاق مي افتد، بنابراين مي تواند از حيث بررس ي ها و ارزيابي اصلاح الگوي مصرف، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص دهد. ازاين رو در اين مقاله به مطالعه و بررسي ميزان تقاضا در بخش خانگي-تجاري طي سال هاي گذشته، پ يش بيني و شب يه سازي روند رو به رشد آن در سال هاي آينده )تا سال (1410خواهيم پرداخت، سپس فرآيند ارزيابي مميزي انرژي ) (ECPAP0FPرا در يك سايت مسكوني مورد تحليل و ارزيابي قرار مي دهيم و به منظور كاهش مصرف انرژي سناريوهايي را مطرح مي كنيم كه تا حد مطلوبي بتواند با ثابت نگه داشتن و يا افزايش رفاه اجتماعي مصرف كننده، موجب كاهش ميزان تقاضا شود. به عنوان مثال با ارائه سناريو روشنايي در سايت مذكور خواهيم توانست با حفظ سطوح روشنايي مطلوب، 28/57درصد از مصرف انرژي الكتريكي را كاهش داده و يا با طرح سناريو عايق بندي و استفاده از ش يشه هاي دوجداره تلفات حرارتي را تا 17/07درصد بكاهيم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *