ارزيابي غيرمخرب وضعيت تخليةجزيي با لحاظ كردن شرايط حفره و پيري عايقي در كابلهاي فشارقوي

نظرگرفتن در ايــن مقالــه بــا بررســي پارامترهــاي قابــل استحــصال از سيگنالهاي تخليةجزيي و تركيـب آنهـا در سيـستم فـازي، بـا تشخيص ابعاد حفره كه منشاء وقـوع تخليـهجزيـي در عـايق كابلهاي فشارقوي هستند به ارزيابي غيرمخرب اوضـاع كيفـي كابل پرداخته و با تعيين شرايط خوب و بد، به قابـل اسـتفاده بودن كابل يا غير قابل استفاده بودن آن ميتوان پي برد. كاهش ضخامت باقيماندة عايق با استمرار پديدة تخليهجزيي در دراز مدت بعنوان ملاك ارزيابي در اين مقالـه قـرار گرفتـه اسـت.
گذشــت زمــان و تغييــر خــواص عــايقي از جملــه ضــريب ديالكتريك عايق و تلفـات عـايقي نيـز عـلاوه بـر اينكـه در اســتفاده از كابــل محــدوديت ايجــاد مــيكنــد، در پديــدة تخليــهجزيــي و در نتيجــه پارامترهــاي حاصــل از آن، نيــز تاثيرگذار است. در اين مقالـه پارامترهـاي تخليـهجزيـي بـا در شرايط حفره و پيري عايق براي ورودي سيستم فازي مورد استفاده قرار گرفته اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *