ارزيابي عملكرد توليدهاي پراكنده در شبكه هاي توزيع به كمك تكنيك شاخص ها

در اين مقاله، شاخصي چنـد منظـوره جهـت بررسـي كـارآيي واحدهاي توليد پراكنده در شبكههاي توزيع ارائه شده اسـت. در اين شاخص، فاكتورهايي از قبيـل تلفـات اكتيـو و راكتيـو، افت ولتاژ، تنظيم ولتاژ، ظرفيت خطوط، اتصال كوتاه سه فـاز، اتصال كوتاه تكفاز بهزمين و همچنين شاخص كاهش انتشـار آلودگي مورد بررسي قرار گرفته است. نگرانيهاي روز افزون بشر نسبت بهمسائل زيست محيطي و تلاش جهـت كـاهش و كنترل انواع آلودگيها، از مهمترين دلايل تعريف و اسـتفاده از
اين فاكتور در كنار ديگر فاكتورها ميباشـد. همچنـين جهـت بررسي و محاسبه فاكتورهاي تعريف شده، از روشهاي نيوتن – رافسون اصلاح شده براي پخشبار و ماتريسهاي BIBCو BCBV براي محاسبه جريانهاي خطـا بـهازاي انـواع اتصـال كوتاه هاي متقارن و نامتقارن استفاده شده است. سپس بهكمك نرمافـزار MATLABو بـر پايـه ابزارهـاي محاسـباتي فـوق رنامهاي جهت بررسي اثر توليدهاي پراكنـده بـر شـبكه هـاي توزيع تهيه و تدوين شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *