ارزيابي شدت اثر اغتشاش گذراي CVT بر الگوريتمهاي رله هاي ديستانس ديجيتالي

حالتهاي گذراي CVT1ميتوانند باعث افـزايش يـا كـاهش بـرد رلـه ديسـتانس شـوند. در شـبكههـاي بـا ) SIR2نسـبت امپدانس منبع به امپدانس خط( زياد، اثر حالتهـاي گـذرا بـر رلههاي ديستانس شديدتر بوده و نياز است كـارآيي رلـههـاي ديستانس مختلف در برابر اين اغتشاش ارزيابي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *