ارزيابي سيستم حفاظتي يك شبكة توزيع برق با استفاده از شاخص فراواني فروافتادگي ولتاژ

عملكرد يك سيستم را ميتوان بوسيلة شاخصهايي كه بـراي آن تعريف ميشود، مورد بررسـي قـرار دارد. وقـوع خطـا در شبكه هاي توزيع اجتناب ناپذير است. اين خطا ممكـن اسـت موجب كاهش دامنة مقدار موثر ولتاژ مصرف كننـدگان شـود. در ايـن مقالـه يـك شـبكة توزيـع نمونـه، شـبيهسـازي و بـا بكارگيري روش مونت كارلو بصـورت تصـادفي در آن خطـا ايجاد ميشود. ابتدا عملكرد سيستم بدون اسـتفاده از هرگونـه ادوات حفاظتي مورد بررسي قرار ميگيرد. سپس رفتار سيستم با اضافه كردن كليد قدرت ارزيابي ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *