ارزيابي ريسك پذيري لرزه اي تجهيزات اصلي پستهاي انتقال نيرو فشار قوي برق واقع در شهر تهران

وقوع بحران و حادثه در صنعت برق كه از شريانهاي حياتي و اصلي مي باشد، از ويژگي خاصي برخوردار است . اهميت و حساسيت پستهاي فشار قوي در شبكه هاي انتقال و توزيع برق، نياز بررسي آسيب پذيري تاسيسات برق را مضاعف مي سازد. در اين مقاله به تحليل خطر و پهنه بندي شهر تهران به منظور ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي پستهاي انتقال نيروي فشار قوي وتجهيزات اصلي آن پرداخته شده است. براي اين منظور برآورد خطر زمينلرزه به روشهاي آماري، قطعي، احتمالاتي ارائه گرديده و نسبت به تهيه كاتالوگ يكنواخت زمينلرزه ها در گستره » ° 34° -37/30N و °  «49/30 ° -54Eكه شامل  332زمينلرزه ثبت شده تاريخي و نخست دستگاهي و جديد دستگاهي به شعاع  150كيلومتري از سايت مورد نظر)پست  230كيلو ولت تهرانپارس( اقدام گرديده است. در مجموع  5چشمه بالقوه زمينلرزه در گستره مورد نظر بر اساس آخرين داده هاي زمينلرزه اي، زمينساختي، ژئوفيزيكي و زمين شناسي براي برآورد بيشينه توان لرزه اي اين چشمه ها تخمين زده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *