ارزيابي روش مدار معادل مغناطيسي در تحليل و محاسبة اندوكتانسهاي ژنراتور سنكرون قطب برجسته

در اين مقاله به ارزيابي روش مدار معادل مغناطيسي در محاسبة اندوكتانس هاي ماشين سنكرون قطب برجسته در شرايط مختلف و مقايسة نتايج با روش اجزاء محدود پرداخته مي شود. ابعاد هندسي فاصلة هوايي در روش مدار معادل مغناطيسي با دقت بالايي در نظر گرفته شده است به نحوي كه تعداد اجزاء آن بيشتر از روش اجزاء محدود است. در بررسي عملكرد ماشين الكتريكي دانستن اندوكتانسهاي آن بسيار اهميت دارد چرا كه با استفاده از روابط ارتباط دهندة شارهاي پيوندي به مقادير جريان از طريق اين اندوكتانسها و روابط ولتاژ-شارپيوندي مي توان رفتار ماشين را مورد مطالعه قرار داد. تغييرات اندوكتانسها در شرايط عدم تقارن هاي متداول در فاصلة هوايي مي تواند مبنايي براي تشخيص عيب ماشين سنکرون باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *