ارزيابي روش اندازه گيري جريان نشتي مقره جهت تعيين شدت آلودگي محيطي موثر بر ايزولاسيون

وقوع شكست الكتريكي بر اثر آلودگي هاي صنعتي و ساحلي در مقره هاي فشار قوي و خطوط انتقال، عامل اصلي خاموشي بوده و اثرات زيانباري را به شبكه تحميل  مي كند. لذا نياز به استفاده از روش هاي تعيين آلودگي موثر بر سطح ايزولاسيون احساس مي شود. شركت هاي برق به دنبال استفاده از روش هايي هستند كه با  صرف كمترين هزينه، قابليت اطمينان سيستم را به حداكثر مقدار ممكن برسانند . روش هاي به كار گرفته شده بايستي داراي قابليت اطمينان بالا بوده و قابليت اجرا در  شرايط محيطي و طبيعي را داشته باشند . در اين مقاله پس از تشريح روش هاي متداول، روش اندازه گيري جريان نشتي، به عنوان روشي با بيشترين ضريب قابليت  اطمينان براي اندازه گيري جريان نشتي مقره ها و برق گير ها، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با ساير روش ها مقايسه گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *