ارزيابي روشهاي بهينه سازي انرژي دريافتي صفحات خورشيدي تخت

در اين تحقيق با در نظر گرفتن 10شهر مختلف در كشور و با بكارگيري مدل تابشسنجي ،NRIميزان انرژي تابشي دريافتي بر واحد سطح توسط صفحات خورشيدي تخت براي حالتهاي قرارگيري ثابت، رديابي يكجهته و دو جهته مورد مقايسه قرار گرفته است. علاوه بر اين، زاويه بهينه براي صفحه ثابت و صفحه داراي سيستم رديابي با محور شمالي- جنوبي و محور قائم محاسبه و اثر آن در افزايش انرژي دريافتي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. همچنين تأثير پارامترهاي مؤثر بر ميزان انرژي دريافتي نظير عرض جغرافيايي و ضريب ابرناكي بر انرژي دريافتي خورشيد بررسي شده است. نهايتاً درصد افزايش انرژي دريافتي خورشيد توسط صفحه تخت در حالات مختلف براي 10 شهر انتخابي محاسبه گرديده و شهرها از لحاظ تأثير بهينه سازي در دريافت انرژي رتبه بندي شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *