ارزيابي تاثير جنس و پروفيل بر ميزان جريان نشتي و انرژي تلفاتي در مقره هاي فشار قوي

مقره ها از نظر نوع ماده سازنده و شكل پروفيل بـه دسـتههـاي مختلفي تقسيم ميشوند. كه بـا توجـه بـه شـرايط محيطـي و منطقهاي، ميتوان از هر يك استفاده كرد.
به علت حائز اهميت بودن نقش مقرهها در سيستمهاي قدرت، بــالا بــردن مقاومــت ســطحي آنهــا بــه منظوركــاهش ميــزان جريانهاي نشتي همواره مـورد توجـه بـوده اسـت. نامناسـب بودن طراحي عايقي مقرهها به خصوص در مناطقي با آلـودگي سنگين، ميتواند به شكست الكتريكي، ايجاد قطعـي، افـزايش توان تلفاتي در سيستم و در نتيجه بالا رفـتن هزينـههـا منجـر شود، لذا بهينه نمودن طراحي عايقي مقرهها با توجه به سـطح آلودگي منطقه، ميتواند تاثير بسـزايي در كـاهش هزينـه هـاي  ناشي از تعمير و نگهداري مقرهها داشته باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *