ارزيابي اقتصادي توربينهاي بادي با در نظر گرفتن عدم قطعيت در توليد

بروز تجديد ساختار در صنعت بـرق، وظـايف توزيـع و انتقال از وظيفه توليد جدا شده و به شركتهاي توزيـع و انتقـال محول گرديد. تجديد ساختار صنعت برق به منظور دستيـابي مصرفكنندگان به منابع توان رقابتي و دادن اجازه انتخـاب بـه مصرفكنندگان از ميان اين منابع صورت گرفـت كـه از جملـه نتايج آن ميتوان به ايجاد بازار رقابتي براي منـابع توليـد تـوان بويژه منابع توليد پراكنده (DG) 1اشاره نمود. بروز برخي بحرانهاي جهاني و اثر آنها بر قيمت انرژيهاي فسيلي،روند تجديد ساختار و تشكيل بازار برق در بـسياري از كشورها )كه موجب افزايش رقابت و قدرت انتخاب گرديد وهمچنين برخي ملاحظات زيست محيطي)مانند پروتكل كيوتو در كنار ويژگيهاي منابع توليد پراكنده باعث شـده در سـالهاي اخير توجه بيشتري به ايـن منـابع جلـب شـود. در ايـن مقالـه بررســي و مقايــسه اقتــصادي يكــي از منــابع توليــد پراكنــده توربينهاي بادي( با توجه به عدم قطعيت انرژي اوليه نيـروي بــاد ايــن توربينهــا و همچنــين عــدم قطعيــت موجــود در دسترسپذيري واحدها ،2تحت سناريوهاي مختلف سـوخت و آلودگي زيستمحيطي و از ديدگاه مشتركين مختلف ارائه شده نتايج حاصل حاكي از اقتصادي بودن استفاده از اين منبع تحت مقياسهاي مشخص و براي مشتركين مختلف ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *