ارزيابي اقتصادي تاثير خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنيت شبكه

در اين مقاله با بررسي تاثير خروج ژنراتورها و خطوط بر روي پارامترهاي اقتصادي سيستم، اهميت ژنراتورها و خطوط در امنيت شبكه مشخص مي شود. در اثر خروج اجباري يا برنامه ريزي شده عناصر اصلي سيستم قدرت يعني ژنراتورها، خطوط انتقال و ترانسفورماتورها سيستم متحمل افزايش هزينه خواهد شد . افزايش هزينه مي تواند در نتيجه افزايش هزينه توليد ناشي از تغيير آرايش توليد، افزايش تلفات سيستم انتقال و يا افزايش در هزينه هاي انتقال باشد. با ارزيابي اقتصادي از خروج عناصر اصلي و تاثير آنها بر هزينه هاي سيستم مي توان آنها را رتبه بندي نمود. از اين رتبه بندي ميتوان بمنظور برنامه-ريزي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه و ارائه سيگنالهاي اقتصادي به بازيگران جهت سرمايه گذاري در توسعة شبكه انتقال استفاده نمود.

 

 

رضا قاضي
استاد گروه برق
محسن قايني صوفي آبادي
دانشجوي دكتراي برق قدرت
گروه مهندسي برق
دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد، ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *