ارزيابي اقتصادي اتوماسيون شبكه هاي توزيع

در حال حاضر در شركتهاي توزيع, مدل ارزيابي اقتصادي معيني جهت تعيين نقاطي كه ميبايست تحت اتوماسيون قرارگيرد وجود ندارد, گرچه نگاه موجود صرفاً فني و
اجتماعي است. بديهي است بعد سوم قضيه كه همانا ديدگاه اقتصادي است ميتواند ارزشهاي واقعي اتوماسيون شبكه هاي توزيع را تبيين نمايد. در اين مقاله فرآيند مطالعه اقتصادي سيستم اتوماسيون شبكههاي توزيع مدل گرديده و با لحاظ فوايد ناشي از بهبود زمان بازيابي سيستم توزيع, جلوگيري از هزينههاي ناشي از قطعيبرق مصرفكنندهها, درآمد ناشي از فروش انرژي صرفه جويي شده ناشي از اتوماسيون, درآمد ناشي از كاهش هزينه هاي بهره برداري, درآمد ناشي از صرفه جوئي توسعه شبكه و سرمايه گذاري جديد در سال و از سوي ديگر هزينههاي ناشي از سخت افزار و نرم افزار مركز كنترل, هزينههاي تجهيز سكسيونرهاي هوايي, هزينه هاي راه اندازي سيستم مخابراتي ضمن تدوين چارچوب مطالعه اقتصادي, ميزان سود ميزان سود به هزينه در اتوماسيون شبكه هاي توزيع شهرستان نيشابور محاسبه ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *