ارزيابي آسيب پذيري بر مبناي امنيت استاتيكي و سنجش ميزان تنومندي شبكه برق خراسان

امروزه گرايش به سمت مقرراتزدايي برق و از طرف ديگر افزايش پرشتاب مصرف انرژي الكتريكي موجب تغيير در الگوي بار و در نتيجه پيچيدگي در پيشبيني وضعيت سيستم گرديدهاست. افزايش ابعاد سيستم قدرت از يك سو و نياز به پايش مستمر شبكه جهت بهرهبرداري ايمن از سوي ديگر سبب شدهاست كه مسئله ارزيابي آسيبپذيري سيستم حائز اهميت گردد. در اين مقاله، آسيبپذيري از دو منظر وضعيت جغرافياييو وضعيت بهرهبرداري شبكه مورد ارزيابي قرار گرفتهاست. در وضعيت جغرافيايي شبكه بر مبناي نظريه گرافالگوريتمي معرفي ميگردد كه با استفاده از آن شاخص ي به منظور تشخيص جزيرهاي شدن شبكه و 1سنجش ميزان مقاوم Fو ارتجاعيبودن آن قابل محاسبه است. همچنين با استفاده از شاخصهاي امنيت شبكه همچون شاخصهاي آسيبپذيري ولتاژ باس و واحدهاي توليدي ، به ارزيابي آسيبپذيري از منظر بهرهبرداري سيستم قدرت پرداخته شدهاست. ارزيابيهاي ارزيابيهاي آسيب پذيري مورد نظر برروي شبكه انتقال و فوق توزيع خراسان مورد تحليل و بررسي قرار گرفتهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *