ارتقاي نظام طراحي و توسعه شبكه هاي توزيع با رويكردي اجرايي در ايران

گستردگي شبكههاي توزيع در بسياري از شـهرها و منـاطق و توسعه اسپن به اسپن اين شبكهها بنا به مقتضيات زمان از يك سو و رشد روزافزون بار، نصب تاسيسات الكتريكي فراوان بـا صرف هزينههـاي گـزاف، معضـلات هميشـگي بهـرهبـرداري همانند آمار بالاي تلفات، عدم استفاده بهينه از ظرفيـت شـبكه منصوبه و جلب رضايت مشتركين از سويي ديگر سـبب شـده كــه توســعه بهينــه شــبكههــاي توزيــع از ابعــاد گســترده و پيچيدگيهاي خاصي برخوردار و به يـك موضـوع راهبـردي تبديل شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *