ارتقاي تصاوير متن با استفاده از عملگر هاي مورفولوژي

در اين مقاله روشي جهت بهبود كيفيت يا ارتقاء تصاوير متن با استفاده از روش هـاي مورفولـوژي ارايـه شـده است. ارتقاء تصاوير متن با دو هدف بهبود كيفيت تصوير ، جهت استخراج اطلاعات توسط ماشـين و همچنـين افـزايشخوا نايي به كار مي رود. در اين روش ابتدا فيلتر وينر براي افزايش كارايي عمليات مورفولوژي مورد استفاده قرار گرفتـه است. با استفاده از عملگرهاي مورفولوژي تقريبي از زمينه محاسبه شده و زمينه به دست آمده از تصوير اصـلي حـذف مي شود. براي از بين بردن نويز باقي مانده از فيلتر وينراستفاده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *