ارايه مدلی جديد برای باتری های شارژ پذيربا در نظر گرفتن خصوصيات الکتريکی ، شيميايي و حرارتی

سربي و ليتيوم ـ يون كدراين مقاله ، يك مدل الکتريکی کامل با توجه به خصوصيات حرارتي وشيميايي براي باتري هاي شارژ پذير ارائه شده اسـت اين مدل براي در نظر گرفتن اثرات شارژ ودشارژ ، دشارژ خود به خودي، مقاومت هاي دروني ورفتارحرارتي بـاتري مناسـب مي باشد.دراين مدل خواص غير خطي باتري متناسب با حالت شارژ SOCودماي آن تغيير مـي کنـد.از آن جـا كـه گرمـاي توليدشده درباتري برشرايط كاري آن تاثير مستقيم دارد ، با اين مدل مي توان مديريتي بر گرماي توليد شده دربـاتري و دمـاي آن اعمال داشت.اين مـدل، براسـاس،داده هـاي واقعـي مبتنـي برتجربيات وآزمايش ها ) ( Test-Sheetمورد تحليل و ارزيـابي قــرار گرفتــه اســت ونتــايج بــراي دونــوع ازبــاتري هــاي اسيدي سربي و ليتيوم ـ يون كـه مناسـب بـراي سيسـتمهاي ذخيره انرژي مي باشد بيان شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *