ارايه راه حل هايي جهت بهبود امنيت بازار برق ايران

در حـال حاضـر كليـه سيسـتمهاي نـرمافـزاري، پايگاههــاي اطلاعاتي و وبسايتهاي مرتبط با بـازار بـرق كشـور، توسـط پيمانكاران داخلي طراحي شده و روز به روز توسعه مييابنـد. از طرفي كانالهاي تبادل الكترونيكي دادهها بين ستاد اين بـازار و بازيگران طرف معامله آن بطور كامل امن نيست. از ايـن رو يكي از نگرانيهاي مديران ستادي و حتي بازيگران بـازار بـرق ايران، مسئله حفظ امنيت اطلاعات و اعتبار عمليات جاري در اين بازار است. اين مسئله از آنجا ناشي ميشود كه بازار بـرق ايران بر پايه مدل بنگاه به بنگاه تجـارت الكترونيكـي فعاليـت دارد و لذا فرآيندهاي عمليـاتي در ايـن بـازار، اساسـاً ماهيـت مجازي دارند و به تبع آن، استفاده از بسـترهايي نظيـر: شـبكه اينترنت، خطوط تلفن شهري و غيره جهت تبادل الكترونيكـي اطلاعات، به احتمال آسيبپذيري آن بيشتر دامن ميزنـد. لـذا يكي از اهداف حوزه ستادي بازار برق ايران اين است كـه تـا حد ممكن، ضريب اعتماد و قابليت اطمينان كليـه سيسـتم هاي عملياتي در آن را افزايش داده و جلوي مخاطرات امنيتي بازار برق كشور را بگيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *