ارايه الگوريتمي براي جبران همزمان هارمونيكها و عدم تعادل بار شبكه تغذيه سيستمهاي حمل و نقل ريلي الكتريكي ACتكفاز

سيستمهاي حمـل و نقـل ريلـي الكتريكـي بـدليل اسـتفاده از كانورترهـاي الكترونيـك قـدرت و عملكـرد تكفـاز موجـب آلودگي هارمونيكي و عدم تعـادل )كـاهش كيفيـت بـرق( در شبكه تغذيه خود ميشوند. در مقاله حاضـر الگـوريتم جبـران عدم تعادل و هارمونيكها به صـورت همزمـان بـا اسـتفاده از فيلتر اكتيو هايبريد ارائه گرديدهاست. نشان داده شده است كه الگوريتم ارايه شده براي هر نوع اتصال ترانسفورماتور تغذيـه قابل اجرا ميباشد. خصوصيت ديگر جبرانساز بكـارگيري آن در سمت بار است كه بدون نياز بـه ترانسـفورماتور كوپلينـگ نصب مي گردد. اين امر هزينه كلـي جبـرانسـازي را كـاهش میدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *