ارائۀ الگوریتمی به منظور بهینه سازي تعداد و محل مانیتورهاي

این مقاله، پیکربندي مانیتورینگ کیفیت توان بهینه اي، که با حداقل تعداد مانیتورها، قادر به آشکار سازي پارامترهاي مشخصه کیفیت توان باشند را نشان می دهد. تابع هدف، متناسب با هزینۀ هرمانیتور وتعداد مانیتورها تعریف شده است. قیود مناسب با استفاده از توپولوژي مداري شبکه استخراج وفرمول بندي شده است. با شبیه سازي توسط نرم افزار ،Digsilentنشان داده شده که براي داشتن همه اطلاعات ضروري کیفیت توان، هرسطح ولتاژ، باید به طور مستقل، مانیتور شود. سپس مسأله بهینه سازي بر اساس مفهوم برنامه یح ریزي خطی اعداد صح تعریف و توسط نرم افزار MATLABحل شده است. تکنیک ذکر شده براي یک سیستم سادة 6باسه، اجرا شده است. حداقل تعداد و محل بهینۀ مانیتورهاي کیفیت توان تعیین ونتایج بدست آمده با نتیجۀ یک برنامۀ مانیتورینگ کامل در همۀ باس بارها مقایسه شده است ونشان داده شده که روش مذکور هزینه ها را تا حدود بسیار زیادي کاهش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *