ارائه ي يك مدل جد د موتور DCدر Simulinkو مقايسه با مدل نرم افزار

اين مقاله با استفاده از قابليت هاي نرم افزار Simulinkدر مدل سازي و تحل سي يل سـتم هـاي دينـاميكي، مـدل جديدي از موتور DCارائه خواهدشد. در ساخت ايـن مـدل از معـادلات حالـت و امكانـات S-Functionنـرم افـزار Simulink بهره گرفته شده است ومدل ارائه شده ،با مدل ماشين DCنرم افزار Simulinkمقايسه گشته و دقت و كارايي آن در حالات مختلف سنجيده شده ومزيت هاي مدل ارائه شده بررسي خواهـد شـد. درنهايـت بـا نگـاهي بـه سيستم هاي كنترل سرعت موتور ،DCمدل ارائه شده در سي يك ستم كنترل سرعت، مورد آزمايش قرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *