ارائه يک الگوريتم جديد برای آشکارسازی عيوب بافتی کاشیها

در اين مقالـه الگـوريتمی جديـد بـرای آشکارسـازی عيوب بافتی ) (texture defectsکاشیها و سـراميکهـا ارائـه شده است. الگوريتم پيشنهادی دارای دو مرحله است: استخراج ويژگی و بازرسی. در مرحله استخراج ويژگی از تصوير يک يا چند کاشـی مرجـع بـدون عيـب بـرای اسـتخراج پارامترهـای الگوريتم استفاده میشود. در آغاز، رنگهای بکار رفته در بافت با استفاده از مدلسازی خوشهای استخراج میگردد. سـپس هـر تصوير مرجع با استفاده از خوشههـای بدسـت آمـده و قـانون نزديکترين همسايه، به يک تصوير چندسطحی تجزيه میشـود. و درنهايت با استفاده از عملگرهای مورفولـوژيکی، معيـاری از چگالی محلی لکههای هر سـطح، بدسـت مـیآيـد. در مرحلـه بازرسی، ابتدا مشابه قبل تصوير تحت بازرسی به يـک تصـوير چندسطحی تجزيه شده، معيار چگالی محلی لکههـا بـرای هـر سطح محاسبه میشود. سپس، از طريق مقايسه چگـالی محلـی لکه های کاشی تحت بازرسی، با مقادير مشابه بدسـت آمـده در مرحله قبل، عيوب بافتی کاشی آشکار میشوند. شبيه سـازيهـا نشان مـیدهـد کـه الگـوريتم پيشـنهادی در مقايسـه بـا سـاير الگــوريتمهــا از حجــم محاســبتی و دقــت قابــل قبــولی در آشکارسازی عيوب برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *