ارائه يك مدل الكتروهندسي دقيق براي تشخيص مكان برخورد ضربات غيرعمودي صاعقه بروي خطوط انتقال با حضور سيم گارد

در اين مقاله يك مدل الكتروهندسي دقيق براي تشخيص مكان برخورد ضربات غيرعمودي صاعقه بروي خطوط انتقال ارائه شده است. به طوركل ي در اكثر پژوهشهاي صورت گرفته براي محاسبه عملكرد خطوط انتقال، ضربات صاعقه به صورت عمودي در نظر گرفته مي شوند؛ حال آنكه براي بهدست آوردن يك طرح حفاظتي كاربردي، بايد ضربات صاعقه واقعي را كه به صورت غيرعمودي هستند در نظر گرفت. پ ياده سازي نظريه فوق، نيازمند يك مدل جامع و دقيق در تشخيص مكان برخورد است. به اين منظور در ابتدا با بهره گ يري از روش آماري مونت كارلو پارامترهاي اصلي صاعقه تول يدشده و سپس با فرض غيرعمودي بودن ضربات برخوردي نسبت به سطح زمين، يك مدل الكتروهندسي كلي و دقيق براي تعيين مكان برخورد صاعقه روي شبكه انتقال در حضور سيم گارد طراحي و ارائه شده است. نتايج مقاله نشان مي دهد كه روش ارائه شده در تشخيص مكان اصابت صاعقه هاي غيرعمودي بر روي شبكه قدرت داراي دقت بالائي است. همچنين عملكرد خطوط انتقال با فرض عمودي يا غيرعمودي بودن ضربات صاعقه مي تواند بسيار متفاوت باشد. با بهره گ يري از نتايج اين مقاله براي ايجاد يك طرح حفاظتي كاربردي در برابر صاعقه، مي توان به كاهش نرخ قطعي خطوط، افزايش قابليت اطمينان و حداقل سازي ضررهاي اقتصادي ناشي از اين پديده دست پيدا كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *