ارائه يك فرم رگرسيون خطي جديد براي مدل غيرخطي ژنراتور سنكرون با هدف تخمين پارامترهاي فيزيكي

در اين مقاله مدل درجه سه غيرخطي ژنراتور سنكرون با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطيسي به نحوي بازنويسي شده است كه بدون هيچ خطيسازي، به فرم رگرسيون خطي تبديل گردد و بتوان براي تخمين ضرايب آن، روشهاي خطي را به كار برد. آنگاه به كمك ضرايب اين معادله تفاضلي، پارامترهاي فيزيكي ژنراتور سنكرون تعيين ميشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *