ارائه يك روش ساده و موثر براي كنترل و سنكرونسازي منابع توليد پراكنده متصل به شبكه بدون سنسور ولتاژ شبكه

در اين مقاله يك روش ساده و موثر براي تخمين ولتاژ شبكه، سنكرونسازي و كنترل مبدلهاي PWMمنبع ولتاژي متصل به شبكه در كاربردهاي منابع توليد پراكنده ارائه شده است. روش تخمين ولتاژ پيشنهادي از معادلات ولتاژ مبدل در قاب مرجع ساكن براي محاسبهي ولتاژ لحظهاي شبكه استفاده ميكند و به سادگي قابل استفاده در انواع مختلف روشهاي كنترل مبدلهاي PWMمنبع ولتاژي ميباشد. در اين مقاله، تركيب روش تخمين ولتاژ پيشنهادي با روش كنترل تناسبي-رزونانسي ) (PRجريان بررسي شده است. در روش كنترل پيشنهادي، سنكرونسازي با شبكهي قدرت و استخراج مؤلفهي اصلي ولتاژ به سادگي و با استفاده از خاصيت فيلترينگ روش تخمين ولتاژ پيشنهادي و كنترلر PRانجام ميشود. در نهايت، آزمايشهاي شبيهسازي به منظور بررسي عملكرد روش پيشنهادي تحت شرايط مختلف طراحی و انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *