ارائه يك روش جديد قيمت گذاري انتقال با رويكرد قيمت گذاري تركيبي

امروزه قيمت گذاري انتقال يكي از چالش برانگيزترين مباحث سيستمهاي قدرت ميباشد. انتخاب قيمتي منصفانه كه بازگرداننده هزينههاي صاحبان شبكههاي انتقال باشد و از طرفي براي كاربران سيستم عادلانه باشد نياز به مطالعه و بررسيهاي زيادي دارد. در ديدگاه قيمت – گذاري تركيبي، جهت رفع معايب روشهاي قيمت گذاري و پوشش هزينه هاي شبكه انتقال، از تركيب چند روش قيمت گذاري استفاده ميشود. در روش پيشنهادي اين مقاله شش فاكتور قيمت گذاري مورد نظر، از طرف شركت كنندگان در بازار) بارها، ژنراتورها و مالك شبكه انتقال( وزن دهي شده و درجه اهميت اين فاكتورها از نظر شركت كنندگان در بازار با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ) (1AHPسنجيده ميشود. سپس با توجه به روش هاي قيمت گذاري مشخص شده اهميت فاكتورها در اين روش ها توسط نخبگان و خبرگان بخش صنعت و دانشگاه وزن دهي و سنجيده ميشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *