ارائه يك روش تحليلي جهت تخمين سطح آستانه نويز كدهاي LDPCمنظم در كانال AWGN

در اين مقاله يك روش تحليلي براي تعيين سطح آستانه نويز كدهاي LDPCدر كانالهاي AWGNارائه شده است. فرآيند ديكدينگ كدهاي LDPCبا استفاده از الگوريتم هاي انتقـال پيام پيادهسازي ميشود. پيامهاي مبادلـهشـده در الگوريتـم انتقـال پيام را ميتوان به صـورت متغيرهاي گوسي مدل نمود. در اين مقاله روش تقريبي جديدي براي محاسبه پارامترهاي آماري اين متغيرهاي گوسي پيشنهاد شده است. بر مبناي اين روش جديد, روابط تحليلي مناسبي به فرم بسته توسعه يافتهاند و به كمك آنها پارامتر آستانه نويز كدهاي .LDPCمنظم روي كانال AWGNمحاسبه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *