ارائه يك الگوريتم جامع جهت طراحي بهينه مزارع بادي در شبكه توزيع به منظور بهبود قابليت اطمينان و كاهش تلفات

واحدهاي توليد پراكنده مبتني بر انرژي هاي تجديدپذير، كليد حركت به سمت استفاده از انرژي هاي پايدار هستند، بنابراين تدوين چارچوب
فني و اقتصادي براي حضور هرچه بهينه تر اين منابع در شبكه قدرت، ضروري مي باشد. هدف اين مطالعه، ارائه روشي جامع جهت مدل سازي برنامه ريزي توسعه شبكه در حضور توربين هاي بادي مي باشد. در اين مطالعه، كفايت تأمين انرژي مصرف كنندگان با حل مجموعه اي از مسئله هاي پخش بار بهينه، مورد ارزيابي قرار ميگيرد و در نهايت الگوريتمي جديد مبتني بر الگوريتم رقابت استعماري، كاهش سناريو و پخش بار بهينه جهت برنامه ريزي حضور توربين هاي بادي در شبكه توزيع پيشنهاد شده است. مسئله بهينه سازي تركيبي از يك مسئله اصلي به صورت برنامه ريزي غيرخطي آميخته عددصحيح و يك مجموعه زير مسئله برنامه ريزي غيرخطي مي باشد بطوريكه تمامي قيود فني شبكه مانند حدود ولتاژ باس ها، حد توان عبوري خطوط، ظرفيت گسسته توربين هاي بادي، ماكزيمم ظرفيت قابل نصب در هر باس و ماكزيمم نفوذ توربين هاي بادي در شبكه، طي تمامي مراحل محاسباتي رعايت شود. مدل ارائه شده در محيط حل شده است و نتايج نهايي نشان دهنده GAMS و MATLAB نرم افزارهاي كارايي الگوريتم پيشنهادي در انتخاب طراحي مناسب مزرعه بادي به ازاي اهداف مختلف مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *