ارائه نرم افزاري جهت تخمين ميزان باياس و بخش بندي داده هاي MRIبا استفاده از الگوريتم MFCM

امروزه تصوير برداري پزشكي مخصوصا تصوير برداري از طريق دستگاههاي پيشرفته مانند CT-scan , MRIبطور كامل انواع بيماريهاي مختلف را تشخيص داده و درمان آن بيماريها را براي پزشكان ساده تر ميكند، كه ممكنست اين اطلاعات در اثر آلوده شدن به نويز يا كاهش رزولوشن تصوير از بين رود. لذا نياز به الگوريتمهاي توصيف كننده ناحيه مورد نظر و بازسازي تصوير دارد و از احتمال تشخيص اشتباه پزشك مي كاهد. يكي از الگوريتمهاي جديد و پيشرفته توصيف كننده ناحيه الگوريتم MFCMاست كه موضوع اين مقاله را تشكيل ميدهد. اين الگوريتم براي اصلاح ناهمگوني و ناهماهنگي شدت نور تصاوير MRIناشي از هسته RFو يا مشكلاتي كه الگوريتمهاي بازسازي و بدست آوردن تصاوير دارند به کار مي رود. الگوريتم MFCMعلاوه بر حذف ناهماهنگيها با تاثير گرفتن از پيكسلهاي كناري نسبت به نويزهاخصوصانويزهاي salt and pepper حساسيت كمي دارند و يا حداقلSNRقبلي را حفظ كرده و مانع از افزايش آن مي شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *