ارائه مدل جديد واريانس سينتيليشن در باند فرکانسي ۲۷‐۵۰گيگاهرتز در ارتباطات ماهوارهاي‐ زميني

در اين مقاله، با استفاده از نتايج اندازهگيريهاي سايت Spino d’Adda ايتاليا و روشهاي رگرسيون و برازش منحني و تئوري تاتارسکي، يک مدل جامع براي پيشگويي واريانس سينتيليشن در لينکهاي ماهوارهاي‐زميني، براي محدوده فرکانسي ۲۷‐۵۰GHzو زاويه ارتفاع بين ۵تا ۹۰درجه ارائه ميشود. علاوهبرآن، براي بررسي صحت پيشگويي مدل، آن را با اندازهگيريهاي ديگر و ساير مدلهاي کنوني مقايسه کردهايم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *