ارائه روش جديد كنترلي براي مبدلهاي ماتريسي سه فاز به تك فاز

در اين مقاله, روش كنترلي جديدي براي مبدلهاي ماتريسي سه فـاز به تك فاز ارائه ميشود. مبدلهاي ماتريسي سه فاز به تك فاز را ميتوان با 6 ,3و يا 8كليد دو طرفه قدرت ايجـاد نمـود. ايـن روش, بر اساس تكنيك مدولاسيون پهناي پالس بين دو شـكل مـوج خروجي قابل توليد با حداقل خطا نسبت بـه شـكل مـوج خروجـي
مـورد انتظـار پايـهگـذاري شـده اسـت. يكـي از مزيـتهـاي روش پيشنهادي اين است كه تغييـرات dv / dtرا روي بـار و هـم چنـين كليدهاي قدرت كاهش ميدهد. هـم چنـين, در ايـن روش حتـي بـا انتخاب فركانس كليدزني بالا, تعداد دفعات كليدزني كمتر شده و در نتيجه تلفات كليدزني كاهش قابل توجهی میابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *