ارائه روش براي درنظرگرفتن پشتيباني توان راكتيو توليدي ژنراتورها بعنوان سرويس جانبي انتقال

فراهمسازي پشتيباني توان راكتيو مساله مهمي است كه تاثير زيادي بر بهرهبرداري و امنيت سيستم قدرت ميگذارد. زيرا توان راكتيو وسيلهاي براي حفظ پروفيل ولتاژ مطلوب است و با پشتيباني صحيح توان راكتيو، باقي ماندن دامنه ولتاژ شينهها در محدودة مشخص – در شرايط نرمال و شرايط اضطراري – تضمين ميشود. در سيستم برق سنتي پشتيباني توان راكتيو از وظايف بهرهبردار سيستم بود و هزينههاي اين پشتيباني روي تعرفه برق پرداختي مشتريان شارژ ميشد. در حاليكه در سيستم تجديد ساختار شده پشتيباني توان راكتيو بعنوان يكي از سرويسهاي جانبي محسوب ميشود و مديريت و پرداخت هزينه آن مانند ساير سرويسهاي جانبي بايد به صورت
جداگانه انجام شود. در اين مقاله ماهيت توان راكتيو و ويژگيهاي آن با هدف بررسي نحوه پشتيباني توان راكتيو در ژنراتورها مورد مطالعه قرار ميگيرد و هزينههاي مترتب بر
پشتيباني توان راكتيو در ژنراتورها مشخص گرديده و ساختاري براي پرداخت به ژنراتورها ارائه ميگردد. نهايتا با بيان مشكلات موجود در راه محاسبه هزينههاي مستقيم شتيباني توان راكتيو در ژنراتورها، روشي عملي براي محاسبه اين هزينهها پيشنهاد ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *