ارائه روشي نو در تعيين نقاط نمونه اندازه گيري و ارزيابي كيفيت توان در شبكه هاي توزيع

در اين مقاله، روشي نو براي تعيين تعداد و محلهاي نقاط نمونه براي اندازهگيري كيفيت توان در شبكههاي توزيع و سپس چگونگي تعميم نتايج حاصل به كل شبكه ارائه شده است. زيرا به منظور ارزيابي كيفيت توان، با توجه به وسعت و گستردگي شبكه هاي توزيع، امكان اندازهگيري در كليه نقاط ميسر نبوده و لازم است كه با انجام تمهيداتي بتوان تعداد نقاط اندازهگيري را كاهش داد به نحوي كه نتايج حاصل از ارزيابي كيفيت توان نقاط نمونه قابل تعميم به كل نقاط شبكه باشد. به همين دليل در روش پيشنهادي، اساس كار بر مبناي تشكيل جامعه آماري نمونه از پستهاي توزيع به منظور اندازهگيري كيفيت توان و تعميم نتايج حاصل به كل شبكه مورد مطالعه ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *