ارائه روشي جهت برنامهريزي توسعه شبكه انتقال در بازارهاي رقابتي برق مبتني بر ارزش احتمالاتي قابليتاطمينان به كمك الگوريتم جستجوي ملودي

 در اين مقاله ، چارچوبي جديد براي برنامهريزي توسعه شبكه انتقال در بازارهاي رقابتي برق ارائه ميگردد. اين چارچوب مبتني
بر تصميمگيري چندمعياره است كه عناصر اساسي آن ارزش قابليتاطمينان و بازار برق ميباشد. لذا، هزينة سرمايهگذاري به عنوان معيار اقتصادي بازار برق، هزينة تراكم شبكه به عنوان عاملي براي تشويق رقابت در بازار برق و هزينة انتظاري قطع برق به عنوان معيار احتمالاتي ارزيابي ارزش قابليتاطمينان در نظر گرفته شده است. مدل پيشنهادي به يك مسئله پيچيده غيرخطي آميخته با اعداد صحيح منجر ميگردد. بنابراين براي حل آن، از تركيب الگوريتم جديد جستجوي ملودي با يك مسئله برنامهريزي درجه دوم و روش رضايتمندي فازي، استفاده شده است. متغيرهاي گسسته يعني مكان نصب خطوط انتقال، توسط الگوريتم جستجوي ملودي و متغيرهاي پيوسته يعني ميزان توليد و مصرف توسط برنامهريزي درجه دوم، بهينهيابي ميگردند. در نهايت، مدل پيشنهادي ضمن لحاظ نمودن نقش عدمقطعيت در بار و مولفههاي پيشنهاد قيمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *