ارائه روشي جديد مبتني بر الگوريتم PSO براي طراحي بهينه ترانسفورماتور جريان نوع حفاظتي

رانسفورماتور جريانCT حفاظتي نقش مهمي در حفاظـت مطمئن از سيستم قدرت دارد. از اهداف طراحي ،CTافـزايش دقت آن بخصوص در مقـادير بـزرگ جريـان اتصـال كوتـاه، كاهش ابعاد و هزينه ساخت آن ميباشد. ايـن مقالـه روش جديـدي مبتنـي بـر الگـوريتم PSO1بـراي طراحي بهينه CTنوع حفاظتي ارائه ميكنـد. چنـد نمونـه CT
حفاظتي بـا اسـتفاده از روش پيشـنهاد شـده طراحـي شـده و عملكرد آنها مورد بررسي قرار ميگيرد. نتـايج بدسـت آمـده نشان ميدهد كه الگوريتم استفاده شده قادر است پارامترهـاي مؤثر در طراحي ترانسفورماتور جريـان را بـه گونـه اي ارائـه نمايد كـه عـلاوه بـر پاسـخگويي مناسـب ترانسـفورماتور در خطاهاي شديد سيستم قدرت، خطاي جريان خروجـي و نيـز هزینه ساخت آن حداقل گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *